Sri Suktam Telugu Lyrics.

Sri Suktam Telugu Lyrics.:  శ్రీ సూక్తమ్: ఓం || హిర’ణ్యవర్ణాం హరి’ణీం సువర్ణ’రజతస్ర’జామ్ | చంద్రాం హిరణ్మ’యీం లక్ష్మీం జాత’వేదో మ ఆవ’హ || తాం మ ఆవ’హ జాత’వేదో లక్ష్మీమన’పగామినీ”మ్ | యస్యాం హిర’ణ్యం విందేయం గామశ్వం పురు’షానహమ్…

Bilvashtakam Telugu Lyrics.

Bilvashtakam Telugu Lyrics.:   బిల్వాష్టకo :   త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం త్రిజన్మ పాపసంహారo ఏకబిల్వం శివార్పణం   త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్చిద్రైః కోమలైః శుభైః తవపూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణం   కోటి కన్యా మహాదానం…

Lingashtakam Telugu lyrics.( లింగాష్టకం.)

Lingashtakam Telugu Lyrics.:   లింగాష్టకం.   బ్రహ్మమురారి సురార్చిత లింగం నిర్మలభాసిత శోభిత లింగమ్ | జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగం తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ || 1 ||   దేవముని ప్రవరార్చిత లింగం కామదహన కరుణాకర లింగమ్…

Sri Maha Ganesha Pancha Ratna Stotram.

Sri Maha Ganesha Pancha Ratna Stotram.:   ముదా కరాత్త మోదకం సదా విముక్తి సాధకమ్ |కళాధరావతంసకం విలాసిలోక రక్షకమ్ |అనాయకైక నాయకం వినాశితేభ దైత్యకమ్ |నతాశుభాశు నాశకం నమామి తం వినాయకమ్ || 1 || నతేతరాతి భీకరం…

Sri Vishnu Sahasra Nama Stotram Telugu Lyrics.

Sri Vishnu Sahasra Nama Stotram Telugu Lyrics.:   శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రం: ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ । ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే ॥ 1 ॥ యస్యద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరః శతమ్ ।…

Sri Lalita Sahasra Nama Stotram Telugu Lyrics.

Sri Lalita Sahasra Nama Stotram Telugu Lyrics.: శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం ఓమ్ ॥ అస్య శ్రీ లలితా దివ్య సహస్రనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య, వశిన్యాది వాగ్దేవతా ఋషయః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీ లలితా పరాభట్టారికా మహా…

Hanuman Chalisa – हनुमान चालिसा

Hanuman Chalisa – हनुमान चालिसा: श्रीगुरु चरन सरोज रज, निजमन मुकुरु सुधारि। बरनउं रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि।। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार। बल बुधि बिद्या देहु मोहिं,…

Sri Annapurna Ashtottara Satanama Stotram.

Sri Annapurna Ashtottara Satanama Stotram. శ్రీ అన్నపూర్ణ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం :   అస్య శ్రీ అన్నపూర్ణాష్టోత్తర శతనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీ అన్నపూర్ణేశ్వరీ దేవతా స్వధా బీజం స్వాహా శక్తిః ఓం కీలకం మమ…

Uma Maheshwara Stotram telugu lyrics.

Uma Maheshwara Stotram :   నమః శివాభ్యాం నవయౌవనాభ్యాం పరస్పరాశ్లిష్టవపుర్ధరాభ్యామ్ | నగేంద్రకన్యావృషకేతనాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 1 ||   నమః శివాభ్యాం సరసోత్సవాభ్యాం నమస్కృతాభీష్టవరప్రదాభ్యామ్ | నారాయణేనార్చితపాదుకాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 2 ||…